DREAM PARTY

 

1. Algemene voorwaarden

Artikel 1.         Toepassing algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen en reserveringen bij, overeenkomsten met en levering van goederen en/of diensten door Dream Party (Lierbaan 186a - 2580 Putte). Jouw eventuele (aankoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op onze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om Onze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

Door het plaatsen van een bestelling of reservering bij Ons erken je Onze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 

Artikel 2.         Totstandkoming van de overeenkomst

 

Je kan Onze materialen telefonisch, via-email, dan wel via bestelbon bestellen. De overeenkomst komt pas tot stand nadat Wij jouw bestelling schriftelijk hebben bevestigd per e-mail of middels een ondertekende bestelbon. Tot het ogenblik van deze bevestiging zijn alle aanbiedingen en offertes van Ons geheel vrijblijvend. In deze e-mail of bestelbon bezorgen Wij jou alle informatie met betrekking tot de bestelling (o.a. het gehuurde materiaal, de termijn, de prijs, de datum en het tijdstip van levering en ophaling, …).

 

Offerten omvatten enkel prestaties die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Bijkomende prestaties of materialen als gevolg van een wijziging van de opdracht door jou, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden die niet louter aan het gedrag van Ons te wijten is, vallen niet onder deze prestaties.

 

Je bent niet gerechtigd om de Overeenkomst met Ons geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ons.

 

Artikel 3.         Uitvoering van de diensten

 

In het algemeen zijn Wij bij het uitvoeren van de overeenkomst slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 

In het algemeen zijn Wij steeds gerechtigd om een beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van het geheel of een deel van de overeenkomst.

 

Wij zijn en blijven ten alle tijde eigenaar van de gehuurde materialen. Je verwerft slechts een tijdelijk gebruiksrecht met betrekking tot de gehuurde goederen. Deze overeenkomst tussen ons heeft dan ook op geen enkele wijze de toekenning of de overdracht van enig ander recht met betrekking tot de materialen, aan jou of aan derden, tot gevolg.

 

Artikel 4.         Betaling 

 

De prijzen op Onze website zijn indicatief en kunnen door ons eenzijdig gewijzigd worden. Enkel de prijzen opgenomen in de Overeenkomst tussen ons zullen gelden. Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro (€), exclusief leveringskosten.

 

Van zodra Wij jouw bestelling hebben bevestigd, kunnen Wij jou vragen om Ons een voorschot te betalen van 25% van de overeengekomen prijs. Deze betaling mag worden uitgevoerd door overschrijving op Ons rekeningnummer BE03 7512 1130 9284.  Indien het voorschot niet is voldaan op de afgesproken datum, kunnen wij dit beschouwen als een annulering van de overeenkomst door jou.

 

Het restbedrag van de gehuurde materialen dient ten laatste op onze rekening te staan 1 week vóór de aanvang van de levering, tenzij anders afgesproken.

 

Professionele klanten mogen Ons bij de bestelling altijd om een factuur vragen.

 

Voorschotfacturen dienen ten laatste 5 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden, eindfacturen ten laatste 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling ben je, zonder voorafgaande ingebrekestelling, interesten verschuldigd aan de intrestvoet van 10%, evenals een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag. Een protest van de factuur dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden gemeld en dient gedetailleerd te zijn, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Ingeval van een geldig protest blijven de niet-betwiste bedragen verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar.

 

Wij behouden Ons het recht voor om de verdere uitvoering van een overeenkomst te schorsen en afdoende waarborgen te eisen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst te hervatten. Zulks zal in het bijzonder het geval zijn indien het vertrouwen in uw kredietwaardigheid geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen jou en / of er zich andere gebeurtenissen voordoen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de jou aangegane verbintenissen doet wegvallen en / of de goede uitvoering ervan onmogelijk maakt (zoals bv het niet betalen van de facturen). Indien je weigert zulke waarborgen te bieden of zich in onmogelijkheid bevindt om hierop in te gaan behouden wij Ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen lastens jou.

 

Wij behouden ons het recht voor om onze schuldvorderingen over te dragen aan derden. Een gewone brief of vermelding op de desbetreffende factuur zal gelden als afdoende kennisgeving aan de klant van een overdracht van schuldvordering in hoofdsom, interesten en kosten.

 

Artikel 5.         Waarborg

 

Wij kunnen een waarborg vragen van 30% van de waarde van de gehuurde materialen. Deze waarborg dient betaald te worden uiterlijk bij de levering van de gehuurde materialen. Betalingen gebeuren in cash (ten belope van het maximaal wettelijk toegestane bedrag)  of via een elektronische betaling op dat ogenblik. Indien de waarborg niet is voldaan op de afgesproken datum, kunnen Wij dit als een annulering van de overeenkomst door jou beschouwen.

 

Wij betalen deze waarborg aan jou terug bij de ophaling van de goederen op voorwaarde dat de materialen volledig, proper en onbeschadigd worden teruggegeven en op voorwaarde dat de volledig bestelling werd betaald. Indien de materialen onvolledig, vuil of beschadigd aan Ons worden teruggegeven of indien de bestelling niet werd betaald, zijn Wij gerechtigd om de waarborg in te houden ten belope van het bedrag van de door jou veroorzaakte schade. We hebben tevens het recht om een bijkomende schadevergoeding te vragen indien blijkt dat de werkelijke schade hoger ligt dan het bedrag van de waarborg.

 

Artikel 6.         Levering en ophaling

 

Wij zorgen voor de levering, de plaatsing en de ophaling van de gehuurde materialen. Tijdstippen van levering, plaatsing en ophaling zijn steeds indicatief en jij moet ervoor zorgen dat de  plaats van levering gemakkelijk toegankelijk is, een veilige opstelling toelaat en voorzien kan worden van de gehuurde goederen. Zulks ondanks de weersomstandigheden. Jij hebt de plicht eventuele bijzondere omstandigheden (vb. bijzonderheden op het vlak van veiligheid, noodzakelijk gebruik van lift, takel, kraan, etc.) voorafgaand te melden op straffe van zowel de kosten die het gebruik van deze bijzondere hulpmiddelen veroorzaken alsmede de mogelijke schade die uit de bijzondere omstandigheden voortvloeit voor eigen rekening te nemen.

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst zou komen te blijken dat de volledige en exacte uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is ingevolge omstandigheden die door Ons ongekend waren (o.a. te wijten aan gebrekkige, onjuiste of onvolledige mededeling vanwege jou die door jou niet tijdig worden rechtgezet), behouden Wij ons het recht voor de overeenkomst in onderlinge overeenstemming en in alle redelijkheid te wijzigen, volledig te ontbinden mits vergoeding door jou van de reeds gemaakte kosten, dan wel enkel te ontbinden voor het niet-uitvoerbare gedeelte.

 

Bij de levering zullen Wij het materiaal samen met jou controleren op gebreken en beschadigingen. Je bent verplicht om eventuele opmerkingen schriftelijk te formuleren, bij gebreke waaraan het materiaal geacht wordt in perfecte staat te zijn ontvangen.

 

De gehuurde materialen worden geleverd en geplaatst. De transportkosten worden berekend naargelang de woonplaats. We rekenen € 0,75 aan per kilometer, met een startbedrag van € 25, te rekenen vanaf onze vestiging in Putte 2580, Lierbaan 186a.

 

Wij voorzien geen water en elektriciteit en het bent u die dient in te staan voor voorzieningen die noodzakelijk zijn om een normaal gebruik van de gehuurde goederen mogelijk te maken.

 

Wij zorgen voor de ophaling van de gehuurde materialen na het verstrijken van de overeengekomen termijn van de huur. Jij dient ervoor te zorgen dat de gehuurde materialen door ons, zonder problemen, kunnen worden opgehaald en dat er een meerderjarig persoon aanwezig is tijdens de ophaling. In geval van laattijdige teruggave ben je een gebruiksvergoeding verschuldigd die overeenstemt met de huurprijs van de materialen, berekend per dag vertraging, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale huurprijs, onverminderd het recht van Ons om een vergoeding van de werkelijke schade als gevolg van de ontijdige teruggave te vorderen.

 

Artikel 7.         Annulering van de bestelling

 

Je mag jouw bestelling te allen tijde annuleren. In geval van annulatie hebben wij recht op een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs. Uiterst laattijdige annulering (minder dan 12 uur op voorhand) zal aanleiding geven tot een bijkomende schadevergoeding voor Ons.  In geval van regen- of stormweer, of andersoortige meteorologische omstandigheden die het niet toestaan om de overeenkomst uit te voeren, kan je een bestelling zelfs kosteloos annuleren. Dit is mogelijk tot 08u00 ’s morgens van de dag waarop de levering werd voorzien behoudens indien het uur van levering vroeger was overeengekomen.

 

Wij behoudens ons het recht voor om een reservering te allen tijde geheel of gedeeltelijk zelf te annuleren, bv. om reden van veiligheid, schadebeperking, voorzichtigheid, onbeschikbaarheid van de gehuurde goederen / meteorologische omstandigheden. Een annulering door ons kan in geen geval aanleiding geven tot een plicht tot schadevergoeding in Onze hoofde.

 

Een gehele of gedeeltelijke annulering door Ons zal aanleiding geven tot een plicht tot schadeloosstelling in uw hoofde indien deze annulering noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het feit dat het voor Ons onmogelijk is om een veilige opstelling te voorzien ( of zulks onredelijke inspanningen zou vergen ) of uit enige andere schadebeperkings- of voorzichtigheidsplicht in Onze hoofde.

 

Artikel 8.         Aansprakelijkheid

 

Je erkent op de hoogte te zijn van de bijzondere voorwaarden die gelden voor sommige van de door ons geleverde materialen en van de veiligheids- en andere voorschriften die bij de plaatsing en het gebruik van het gehuurde materiaal gelden. Deze worden u toegelicht voorafgaand aan de levering en / of staan beschreven in deze voorwaarden. In het bijzonder, doch niet limitatief, verwijzen wij naar volgende voorschriften:

 

  • Verwarming en verlichting:

 

Je bent verantwoordelijk voor de veilige aansluiting van verwarming en verlichting op de door u gebruikte voedingsbronnen en je zal er zorg voor dragen dat de verwarming en verlichting gebruikt en geïnstalleerd wordt op een wijze dewelke veilig is en geen schade kan ( of zal ) veroorzaken aan de materialen.

 

externe warmte- en verlichtingsbronnen ( zoals o.a. vuurkorven, haarden, kaarsen, gasbranders, elektrische branders, keukenelementen, bbq’s, … ) worden op eigen risico en op uw verantwoordelijkheid gebruikt. Zulke warmte- en verlichtingsbronnen dienen, zonder enige nadelige erkentenis van Ons, steeds gebruikt te worden met inachtname van alle omstandigheden eigen aan de opstelling en de voorzichtigheids- en veiligheidsvoorschriften die daarmee gepaard gaan zodat elke schade aan de gehuurde materialen en / of personen / andere materialen zonder meer uitgesloten is. Ingeval van gebruik van vuurelementen dient U zelf in te staan voor het aansteken van het vuur en het veilig gebruik ervan conform vereisten gesteld aan vooruitziende, redelijk handelende personen. Elke eigen aansprakelijkheid van Ons n.a.v. het gebruik van zulke materialen is uitgesloten.

 

  • Ondergrondse leidingen:

 

Je bent krachtens de overeenkomst gehouden alle inlichtingen en plannen met betrekking tot ondergrondse leidingen, van welke aard dan ook, vóór aanvang van de werkzaamheden aan Ons te over te leggen, bij gebreke waarvan je volledig aansprakelijk zal zijn voor alle schade aan de pijpleidingen. Je zal de ligging van deze leidingen steeds  aangeven, zonder dat Wij  hierom moet vragen. Indien Wij geen mededeling dienaangaande van jou ontvangen, mogen Wij ervan uitgaan dat er geen rekening hoeft gehouden te worden met ondergrondse leidingen of werken.

 

Je verbindt je ertoe Ons steeds in te lichten over de volledige opstelling waarvan het gehuurde materieel deel van zal uitmaken. Je erkent dat het gebruik van eigen materialen of materialen van derden, al dan niet in combinatie met het gehuurde materiaal, bijzondere risico’s kan veroorzaken waaraan geremedieerd dient te worden door het nemen van ( extra ) voorzorgsmaatregelen. Indien dit niet mogelijk is dient het gebruik ervan geweigerd of gestaakt te worden.

 

Je verbindt je ertoe het gehuurde materiaal te gebruiken conform Onze instructies en als een vooruitziend, redelijk handelend persoon. Je moet de gehuurde materialen aan Ons teruggeven in dezelfde staat zoals Wij deze aan jou leverden.

 

Jij bent aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of vernieling ( bv. door brand ) aan het gehuurde materiaal vanaf het moment van de levering van het materiaal tot aan de ophaling ervan. Dit zowel ingevolge een eigen daad, dan wel door daden van derden die u tot het gebruik van de goederen hebt toegelaten. In geval van verlies, diefstal, schade of vernieling dien je Ons hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen en niet pas op het moment van ophaling. Deze aansprakelijkheid wordt behoorlijk verzekerd door u.

 

Wij hebben het recht om, zonder voorafgaande goedkeuring, herstellings-, schoonmaak- en andere kosten ( waaronder kosten van volledige vervanging ) aan jou door te rekenen.

 

Je bent eveneens aansprakelijk voor ongevallen/schade veroorzaakt door het gehuurde materiaal vanaf het moment van de levering van het materiaal tot aan de ophaling ervan, behoudens indien deze schade werd veroorzaakt door een gebrekkige plaatsing door ons dan wel door een gebrek in de geleverde goederen.

 

Wij zijn, voor zover als wettelijk mogelijk, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, materiële en/of lichamelijke schade, directe en/of indirecte schade, behoudens in geval van bewezen ernstige fout of bedrog in Onze hoofde.  Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de gehuurde materialen, noch voor schade die het gevolg is van omstandigheden die niet aan Ons te wijten zijn ( waaronder o.a. situaties van overmacht of hardship ).

 

In ieder geval is Onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn indien het een door Ons verzekerd schadegeval betreft, dan wel tot het bedrag van de bestelling indien het niet-verzekerd schadegeval betreft.

 

De afbeeldingen op de website zijn louter exemplarisch en kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de overeenkomst, dan wel prijsvermindering, of aansprakelijkheid van Ons.

 

Artikel 9.         Persoonsgegevens & privacy

 

In het kader van de Overeenkomst zullen Wij bepaalde persoonsgegevens van jou of derden verwerken. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals bijvoorbeeld (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wij zijn – behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk protest hiertoe vanwege jou – gerechtigd om foto’s van de door Ons gecoördineerde projecten te gebruiken voor o.m. marketingdoeleinden, zowel online als offline, in nieuwsbrieven, op Onze website en social media channels.

 

Artikel 10.        Overmacht / hardship

 

Wanneer Wij wegens overmacht/hardship in de onmogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de situatie van overmacht/hardship niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, of wanneer het contractueel evenwicht tussen ons door een gebeurtenis buiten de wil van Ons ernstig is verstoord waardoor redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de overeenkomst verder wordt uitgevoerd, zullen Wij het recht hebben om (i) de uitvoering van Onze verplichtingen tijdelijk op te schorten, dan wel om (ii) de overeenkomst te beëindigen, dan wel (iii) de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd te heronderhandelen. Wij zullen in dit geval geen enkele schadevergoeding aan jou verschuldigd zijn.

 

Artikel 11.        Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Het Belgische recht is van toepassing op Onze algemene voorwaarden.

 

Ingeval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van de plaats waar onze maatschappelijke gelegen is, bevoegd zijn.